Longyearbyen lokalstyres administrasjon har ansvaret for å påse at politiske vedtak blir fulgt opp, og skal samtidig sikre at de saker som legges frem for politisk behandling er tilfredsstillende utredet. Administrasjonen er delegert myndighet til å ta avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

Administrasjonen har ansvar for plan- og byggesaker, kart- og delingsforretninger, barnevern, skjenkebevillinger, oppfølging av "korkpengetildelinger", transportløyver, næringsmiddeltilsyn.

Administrasjonen skal sikre at Longyearbyen lokalstyre har en felles personal- og organisasjonspolitikk. Koordinering av budsjett- og økonomiplanprosesser, regnskaps- og lønnstjenester, IKT-tjenester, Infotorg og politisk sekretariat er også lagt til administrasjonen.

Administrasjonssjef : Hege Walør Fagertun
Tlf. 79 02 23 67

Sektorsjef teknisk: Morten Dyrstad
Tlf. 79 02 21 61

Sektorsjef oppvekst og kultur: Anne Søvold Vikanes
Tlf. 79 02 23 15

Økonomisjef: Elin Dolmseth
Tlf. 79 02 23 33

Personalsjef: Sissel H. Hultgren
Tlf. 79 02 21 59