Overordnede nasjonale mål

De overordnede nasjonale mål for Svalbard ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av St.meld.nr. 40 (1985-86) om Svalbard gjentatt i St.meld.nr. 9 (1999-2000) Svalbard og St.meld. nr 22 (2008 . 2009) Svalbard. De overordnede mål er:

  • konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten
  • korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd
  • bevaring av ro og stabilitet i området
  • bevaring av områdets særegne villmarksnatur
  • opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen

Andre delmål og føringer
I St.meld.nr. 22 (2008-2009) står det bl.a. at
"Regjeringen legger vekt på at Longyearbyen skal videreføres som et familiesamfunn av høy kvalitet".
"Kulldriften er fremdeles den viktigste bærebjelden i dette samfunnet.
"Det er også viktig å satse på annen, variert virksomhet i Longyearbyen, ikke minst aktivitet ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), videreutvikling av Svalbard som plattform for forskning og utdanning og av reiselig og romrelatert virksomhet.
"Bevaring av Svalbards særegne villmarksnatur er ett av hovedmålene for norsk svalbardpolitikk".

I Svalbardbudsjettet for 2010 sies det at:
"Regjeringen ønsker å bevare et stabilt og robust norsk familiesamfunn i Longyearbyen på Svalbardd for å sikre norsk nærvær i nordområda".